ਕਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ

ਕਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ

Published: 1 year ago

Category:

  • Motivational

About:

ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਲੰਗਰ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰ

Please Login to comment on this video


  • Video has no comments

You may also like