ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਇਆ। ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਇਆ। ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ।

Published: 1 year ago

Category:

  • Entertainment

About:

सिखों ने मुग़लों को कैसे हराया। रोंगटे खड़े कर देने वाला इतेहास।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਇਆ। ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ।

#Sikhs #SikhHistory #Sikhism #DSGMC Daily Sikh Updates Sikh Voice

  • Comments (0)

Please Login to comment on this video


  • Video has no comments