ஆண்டவனுக்கு பிடிக்காத ஏழு விஷயங்கள்

ஆண்டவனுக்கு பிடிக்காத ஏழு விஷயங்கள்

Published: 2 years ago

Category:

  • Motivational

About:

ஆண்டவனுக்கு படிக்காத ஏழு விஷயங்களைப் பற்றி கூறி உள்ளோம் பொய் சொல்லுதல் வஞ்சகமான நாக்கு கெடுதல் செய்யும் கால்கள் சகோதரர்களிடம் சண்டை இது போன்ற விஷயங்கள் ஆண்டவனுக்கு பிடிக்காது

Please Login to comment on this video


  • Video has no comments

You may also like

15f9fa3e9939431604297705
video
15f9fa3e9939431604297705
video
15f9fa3e9939431604297705
video
15f9fa3e9939431604297705
video
15f9fa3e9939431604297705
video
15f9fa3e9939431604297705
video
15f9fa3e9939431604297705
video
15f9fa3e9939431604297705
video
15f9fa3e9939431604297705
video
15f9fa3e9939431604297705
video
15f9fa3e9939431604297705
video
15f9fa3e9939431604297705
video
15f9fa3e9939431604297705
video
15f9fa3e9939431604297705
video
15f9fa3e9939431604297705
video
15f9fa3e9939431604297705
video