ಸಾಲ ಭಾದೆಯಿಂದ ಋಣಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಗುರುವಾರ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

ಸಾಲ ಭಾದೆಯಿಂದ ಋಣಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಗುರುವಾರ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

Published: 9 months ago

Category:

  • Entertainment

About:

#vasthu tips

#subramnya

 

 

 

 

Please Login to comment on this video


  • Video has no comments