ਖੀਰਾ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ Cucumber (ਖੀਰਾ)

ਖੀਰਾ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ Cucumber (ਖੀਰਾ)

Published: 2 months ago

Category:

  • Agriculture

About:

Cucumber (ਖੀਰਾ) ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9876135954 +6239880074

  • Comments (0)

Please Login to comment on this video


  • Video has no comments

You may also like

PKD&a

0 views. 57 minutes ago