This psalm destroys the internal enemies that hinder the path of spiritual progr

Divine Bhakti

Divine Bhakti

  • 6 followers

  • Category: Devotional
  • |    

    AUTOPILOT

This psalm destroys the internal enemies that hinder the path of spiritual progr

This psalm destroys the internal enemies that hinder the path of spiritual progr

Published: 2 months ago

Category:

  • Devotional

About:

This psalm destroys the internal enemies that hinder the path of spiritual progress :-

Shri Hanumat Pancha Chamaram :-

namo’stu te hanumate dayavate manogate

suvarnaparvatakrte nabhassvatah sutaya te ।

na canjaneya te samo jagattraye mahamate

parakrame vacahkame samastasiddhisaṅkrame ॥ 1॥

ravim grasisnurutpatan phalecchaya sisurbhavan

ravergrhitavanaho samastavedasastrkam ।

bhavanmanojnabhasanam babhuva karnabhusanam

raghuttamasya manasambujasya purnatosanam ॥ 2॥

dharatmajapatim bhavan vibhavayan jagatpatim

jagama ramadasatam samastalokavisrutam ।

vilaṅghya varidhim javat vilokya dinajanakim

dasananasya manasam dadaha laṅkaya samam ॥ 3॥

vilokya mataram krsam dasananasya tadvane

bhavanabhasata priyam manoharam ca samskrtam ।

samastadustaraksasam vinasakalasucanam

cakara ravanagratah nayena va bhayena va ॥ 4॥

mahabalo mahacalam samuhya causadhiprabham

bhavan raraksa laksmanam bhayavahe mahavahe ।

mahopakarinam tada bhavantamatmabandhavam

samastalokabandhavo’pyamanyata svayam vibhuh ॥ 5॥

bhavamsca yatra yatra tat srnoti ramakirtanam

karoti tatra tatra bhoh sabhaspamastakanjalim ।

pradehi me’njanasuta tvadiyabhaktivaibhavam

videhi me niranjanam ca ramadasadasatam ॥ 6॥

aganyapunyavan bhavan ananyadhanyajivanah

vimucya mauktikasrajam dadau dharatmaja muda ।

bhavantamaliliṅga yad raghuttamah svayam vadan

idam hi me hanumatah pradeyasarvamityaho ॥ 7॥

videharajanandinimanohare vare pare

videhamuktidayake vidhehi me mano hare ।

ksanam ksanam niriksanam bhaved yatha mayi prabhoh

tatha nivedayasva maddasam dasananantake ॥ 8॥

idam ca pancacamaram grhana dasakalpitam

samiranatmasambhava pramodamanacetasa ।

ripun saḍantaran vinasayasu durdaman

punarbhavakhyakardamat vimucya pahi pahi mam ॥ 9॥

Hanuman is loved and venerated by all.

He is known for his erudition, bravery, valour. Hanuman means one who has perfect knowledge. He is also known as intelligent.

This is a short and sweet stotram consisting of nine verses arranged in the Pancha chamara meter.

They constitute a prayer to Hanuman to help To destroy six internal enemies that form an obstruction on the road to spirutual progress.

They seek his help to place one's mind at the feet of Lord Rama. Thus chanting of these verses will help to calm the mind which is a prerequisite for efficacious prayer or meditation.

#devotional #devotion #mantra #hanuman #lord #stotra #ram

Please Login to comment on this video


  • Video has no comments

You may also like

1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video
1633521593f4ad1664426329
video