ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਵਿਤਾ poem on teachers adhyapak Divas te geet

kavi pargat singh

kavi pargat singh

  • 6 followers

  • Category: Music
  • |    

    AUTOPILOT

ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਵਿਤਾ  poem on teachers adhyapak Divas te geet

ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਵਿਤਾ poem on teachers adhyapak Divas te geet

Published: 1 month ago

Category:

  • Music

About:

ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਵਿਤਾ | poem on teachers| adhyapak Divas te geet ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੇਰਾ ਗਰੂਰ poem on my teacher in Punjabi teacher poem Punjabi song to teacher in Punjabi mere adhyapak Di Kavita adhyapak Divas te Kavita my best teacher Kavita #Kavi_pragat_Singh #SahibDeep_Singh_rababi #teacher #adhyapak

Please Login to comment on this video


  • Video has no comments

You may also like

163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video
163d3eb7b7527a1674832763
video