હવે પાંપણોમાં અદાલત ... *USE ? MYHEARTMYARTT VIRAL ONE (ONLINE CONCERT)

MY HEART MY ARTT

MY HEART MY ARTT

  • 6 followers

  • Category: Entertainment
  • |    

    AUTOPILOT

હવે પાંપણોમાં અદાલત ... *USE ? MYHEARTMYARTT VIRAL ONE (ONLINE CONCERT)

હવે પાંપણોમાં અદાલત ... *USE ? MYHEARTMYARTT VIRAL ONE (ONLINE CONCERT)

Published: 1 year ago

Category:

  • Entertainment

About:

HAVÈ PAMPANOMAN ... ?? #MYHEARTMYARTT #ONE #VIRAL

સ્વરાંકન અને ગાયક : VASHISHTHA G. રચના : SHRI RAMESH PAREKH

#ghazal #havepanpanomaadalat #gujaratisugamsangeet #gujaratighazal #sugamsangeet #rameshparekh #bestghazal #music #staywithmusic #entertainment

હવે પાંપણોમાં અદાલત ભરાશે, મેં સ્વપ્નો નિરખવાના ગૂના કર્યા છે.

મને આ નગરમાં નિરાધાર છોડી, રસ્તા બધા કોની પાછળ ગયા છે ?

પહાડો ઊભા રહીને થાક્યા છે એવા, કે પરસેવા, નદીઓની પેઠે વહ્યા છે.

મને ખીણ જેવી પ્રતીતિ થઇ છે, કે હું છું ને ચારે તરફ ડુંગરા છે.

???????

You may also like

163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video
163e88ebd9329b1676185277
video